خدایا تو این دنیای کثیف  

 

  این قیافه جذاب چی بود بمن دادی والـا جامعه پرگرگ

 

مام خوشگل موشگل میدزدنمون

 (‌ツ)

<██>

  ▒ ▒