عشق من همه چیزش خاصه...لبخندش.......تیپش......رفتاراش.....اخلاقاش......

 احساساتش....دوست داشتنش.....و غیرتش.....!!!مخاطب نبوده که خاص باشه... خاص بوده که

 مخاطب شده....مخاطب خاص من....خاص بودن خاصیت توست.... تو همیشه برام خاص

 میمونی....چون سلیقه ی منی...............................چشمکچشمک تقدیم به مخاطب خاص خودم که

 دیوونشم...فضولی ام نکنین....خودش میدونه کیه.....به بقیه هم ربطی نداره....فقط خواستم بدونه

 که به همه دنیا میگم که دوستش دارم.....(سوالم نپرسینزبان)....مشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفنمشغول تلفن