هرزگیمختص به تن فروشی نیست...ربطی به جنسیت هم نداره...

همین که از کسی سواستفاده کنیهرزه ای...همین که به دروغ بگی دوستت دارمهرزه ای...همین که خیانت کنیهرزه ای...همین که رفاقتت به خاطر پول باشههرزه ای...

اگه میخوای تن فروشی کنی صاحب اختیار بدنتی...اماهرزگینکن چون از احساس و آبروی دیگران باید مایه بزاری....