یه سوال....


اگر خدا 24 ساعت گناه رو آزاد میکرد...چه گناهی میکردی؟....


مشتاقم جواباتونو بشنوم... تازه اگرم کمک لازم داشتین روان شناس رها در خدمته ....