یه ضرب المثل هم هست که میگه:


هر وقت دوست دخترت و دیدی،


یکی بخوابون تو گوشش...


تو نمیدونی چرا زدی،
ولی اون میدونه چرا خورده !!