هِی‌✘مشتی✘اینو تو کَلَتْ فُـــــرو کن ↯.↯.↯.↯

☜هرکی✴ریش✴میذاره★مومن☆ نیست

☜هرکی ※چادر※ میذاره⇦مریم❤ مقدس⇨نیست

☜هرکی↩ خوشگل وخوشتیپه↪ ✘هرزه✘ نیست

✍اول خودتو قضاوت کن بعددیگران رو

☜ نمیتونی "آدم" باشی حداقل "حیوون" نباش☞

✍زندگی✳خصوصی✳دیگران به تو هیچ ربطی نداره

√ هر دختـرے که باهـات میخـنده هـرزه نیســت✔

↯ هر پسـرے باهـات گـرم مےگیره تو کـَف نیست...

 

پس اینو بدون

 

من همینم نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم

 

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم روی چَمَن هآ غَلت

میزَنَم

 

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ نگرآטּ پآک

شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

 

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

 

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

 

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

 

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم مــَنـ هَمینـَمـْ كهـ

هَسْـتَمـــــ

 

می خوای باش نمیخوای هررررررررررری