بگو تــــــمــــــام تــــو مال من است

دلم میخواهد

حسادت کنم

به خودم....
rzyng7qgps1gor7a38g.jpg