مرا به تختم ببندید و تنهایم بگذارید

هرچقدر هم نالیدم و فریاد زدم به سراغم نیایید....


من دارم اورا ترک می کنم..!!!


دستانم شاید، امّـا دلم نمی رود به نوشتن