مـــات شــدم از رفـتنت هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود ! ایـن وســط فــقط

یـک دل بـــود ...کـه دیگــر نـیست ...!!!

♖♘♗♕♔♗♘♖

♙♙♙♙♙♙♙♙
╗════════╔
║▀▄▀▄▀▄▀▄║
║▀▄▀▄▀▄▀▄║
║▀▄▀▄▀▄▀▄║
║▀▄▀▄▀▄▀▄║
╝════════╚
♟♟♟♟♟♟♟♟
♜♞♝♛♚♝♞♜


بــعــضــی  هـا فــقــــط رهــگــذرنــد

از هــمــان اول

می آیــنــد کــه بــرونــد

می آیــنــد کــه نــمــانــنــد

یــادت بــاشــد

هــیــچ وقــت دل نــبــنــدی بــه بــودنــشــان

چــون وقــتــی بــرونــد

تــو مــی مــانــی و دلــی کــه

دیــگــر تــا ابــد

دل نــمــی شــود بــرایــت