دختر :یه لحظه گوشیتو میدی؟؟ 

پسر :باشه وایسا یه لحظه رمزشو بزنم 

Delet all SMS 

Delet image gallery 

Delet call 

Delet miss call 

Delet Line 

Delet beetalk 

Delet coco 

Delet Viber 

Delet didi 

Delet wats up 

Delet xplor 

Uh Delet tango 

Delet kik 

Delet hik 

Delet inistagram 

Delet face book 

Delet dis 

Delet all talk 

Delet all phon number 

Format all in memory stick 

بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه 

پسر :بیا عزیزم فکر کردی من چیزی رو ازت پنهان میکنم؟؟؟؟ 

دختر:نه من بهت اعتماد دارم فقط میخواستم ببینم ساعت چنده 

پسر