پسر داییم با یه دختره دوست شده


 

چن هفته س رابطشون جدی شده دختره با تیغ رو دستش نوشته کیارش


 

حالا همه جمع شدیم چجوری به دختره بگیم اسمش جعفره الکی گفته کیارش