طبقه بالایی داره توی خونه گل کوچیک بازی میکنه 

 رفتم درشونو زدم میگه صدای ما اذیتتون میکنه ؟ 

گفتم پـَـــ نــه پـَـــ اومدم بگم مواظب باشید بازیکن 

دو اخطاره توی زمین نفرستید که بعدا گندش دربیاد 


**********************************


بابام زنگ زده میگه سند خونه رو بردار بیار ! بدو 

بدو دارم میرم پایین ، همسایمون دیده میگه این سند 

خونتونه ؟ گفتم پـَـــ نــه پـَـــ دفتر مشق بابامه یادش 

رفته ببره مدرسه ، خانم معلمشون دعواش کرده !